കീറിയ നോട്ട് ഒട്ടിക്കുന്ന പുതിയ രീതിയാണ്|How to repair torn currency notes how to fix torn money

കീറിയ നോട്ട് ഇപ്പൊ ആരും എടുക്കാറില്ല…. എന്നാൽ നോട്ട് ഒട്ടിക്കുന്ന പുതിയ രീതിയാണ്…
How to repair torn currency notes _ how to fix torn money

Read more

Add Guru Payment not received || Add Guru payment problem solve

Add Guru Payment not received || Add Guru payment problem solve

My contact number WhatsApp 9134994547
Add Guru joining link-

#addguruplan
#addgurupayment
#addgurupaymentnotreceived
#technicalsamim

Read more
Loading...